Какви нови изисквания към електронните магазини се въвеждат с промените в Наредба Н-18

Shopping online

Електронните магазини ще трябва да предоставят в НАП информация съгласно специално приложение както при започване на дейността си, така и при промяна на декларираните обстоятелства или при прекратяване. Съгласно текста на въпросния новосъздаден чл.52м това ще трябва да се случва в 7-дневен срок.

Друго задължение, което нормативният документ вменява на лицата, извършващи електронна търговия, е съхраняването в сроковете по чл.38, ал.1 от ДОПК на създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и предоставянето ѝ при поискване от органите по приходите.

По-долу е цитиран текстът на Приложение № 33, в който подробно е разписано какви данни ще трябва да подават задължените лица, извършващи продажби на стоки или услуги онлайн, по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез портала за е-услуги на НАП.

Адвокат онлайн магазин

Приложение № 33 към чл. 52м, ал. 1 (Ново – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

Информация, подавана от лицата по чл. 52м, ал. 1, извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин

1. Наименование на електронния магазин.

2. Наименование на домейна на електронния магазин.

3. Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин:

а) за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

б) за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС.

4. Продажбите се извършват чрез:

4.1. Ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа):

➢ наименование на онлайн платформата;

➢ уеб адрес на онлайн платформата;

➢ оператор на онлайн платформата – наименование, ЕИК/идентификационен номер, държава на установяване, адрес, електронен адрес.

4.2. Собствен/нает електронен магазин:

4.2.1. Информация за собственика на домейна:

а) за лица, установени на територията на страната:

➢ за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

➢ за ФЛ: име, фамилия; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес.

4.2.2. Къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин:

i. на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;

ii. използва се външна хостинг услуга:

А) вид на използваната хостинг услуга – описание;

Б) информация за доставчика на хостинг услугата:

а) за лица, установени на територията на страната:

➢ за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

➢ за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес.

4.2.3. Поддръжка на сайта на електронния магазин:

i. поддръжката се осъществява от собственика на електронния магазин;

ii. поддръжката е възложена на друго лице – данни за лицето: наименование/имена, ЕИК/ЕГН.

4.2.4. Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин.

4.2.5. Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин:

i. на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;

ii. на наета инфраструктура – наименование (ЕИК, уеб адрес) на лицето, от което е наето оборудването;

iii. хостинг компания – наименование (ЕИК, уеб адрес) на хостинг компанията;

Адвокат онлайн магазин

iv. ползване на “облачна услуга” – наименование (ЕИК, уеб адрес) на доставчика на услугата.

5. Вид на продаваните стоки/услуги – по номенклатура.

6. Начало на работа на електронния магазин – дата.

7. Прекратяване на работата на електронния магазин – дата.

8. Дата на подаване на информация в НАП.

Източник: Наредба Н-18

Автор: vivian

Сподели тази статия:


Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

nine − 3 =